Czyste Powietrze
[ 19 października, 2021 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Czyste Powietrze dla najuboższych. Dotacje pokryją do 90 procent kosztów termomodernizacji

W Programie 1 Polskiego Radia minister Kurtyka zapowiedział, że w 2022 roku ruszy specjalny komponent w ramach programu Czyste Powietrze, który będzie dedykowany dla osób najuboższych. Gospodarstwa domowe, które balansują na granicy ubóstwa energetycznego, będą mogły starać się o dotacje na termomodernizację budynków, które pokryją do 90 procent kosztów przedsięwzięcia. Będzie to propozycja głębszej reformy w związku z rosnącymi cenami energii oraz planowanym wsparciem odbiorców wrażliwych.

– W ramach programu Czyste Powietrze od przyszłego roku chcemy uruchomić specjalny strumień wsparcia dla osób o najniższych dochodach, do nawet 90 proc. kosztów termomodernizacji i wymiany starego pieca. Dajemy konkretne rozwiązanie, aby odbiorcy płacili mniejsze rachunki. Termomodernizacja przekłada się na niższe rachunki za energię i ciepło – wyjaśniał Kurtyka.

Program dla budynków wielorodzinnych

Program Czyste Powietrze to największa dotychczas inicjatywa, wspierająca walkę z niską emisją. Problem smogu dotyka wiele miast i mniejszych miejscowości, a jego źródłem są nieefektywne, często przestarzałe kotły na węgiel i drzewo. Program uruchomiony w 2018 roku daje możliwości dofinansowania inwestycji w wymianę źródła ciepła na wybraną przez siebie technologię, ale także na termomodernizację budynków. Mieszkańcy Polski będą mogli skorzystać z dofinansowania do ok. 2029 roku – na program zostanie przeznaczonych łącznie ponad 100 mld zł.

W programie Czyste Powietrze wpłynęło już ponad 325 tys. wniosków o dofinansowanie przekraczające łącznie próg 5,5 mld zł. Wzrasta także liczba aplikacji składanych w ciągu tygodnia. Dotychczas beneficjentom wypłacono prawie 2 mld zł środków wsparcia.

W 2022 roku zostanie uruchomiony także ogólnopolski program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych jako kolejny komponent programu Czyste Powietrze. Uruchomienie programu odbędzie się na podstawie wniosków wyciągniętych z prowadzonych pilotaży w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

Redakcja: Patrycja Rapacka;Źródło: Polskie Radio Jedynka, NFOŚiGW

Czyste Powietrze
[ 1 lipca, 2021 by Maria 0 Comments ]

1 lipca rusza proces składania deklaracji do CEEB. Sprawdź swoje obowiązki!

1 lipca rusza proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nowa inicjatywa Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa będzie służyła gromadzeniu i analizowaniu szczegółowych danych o budynkach i ich metodach ogrzewania w całej Polsce. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli budynków – w jaki sposób tego dokonać? Wyjaśniamy.

Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma umożliwić zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. W ten sposób polska administracja będzie miała dostęp do wiarygodnych informacji na temat stanu polskiego ogrzewnictwa w budownictwie mieszkalnym, ale nie tylko. Informacje pomogą przede wszystkim w dostosowaniu programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla wszystkich

Każdy właściciel i zarządca budynku, czyli np. domu, musi złożyć deklarację z informacją o źródle ciepła i spalania paliw. Warto podkreślić, że w przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać samodzielnie deklaracji – zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie! Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest tylko na właściciela lub zarządcę budynku.

W przypadku budynków i lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Na wysłanie deklaracji każdy właściciel nieruchomości będzie miał czas do 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej zakończeniu termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Przez internet lub w wersji papierowej

Złożenie wniosku będzie bardzo łatwe. Można to zrobić przez internet. Deklaracje będzie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego.

Dokumenty można złożyć także w formie papierowej. Deklarację wówczas trzeba dostarczyć do właściwego dla budynku (!) urzędu.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. GUNB uspokaja także gminy – planuje przeprowadzenie szkoleń, podczas których przekaże niezbędną wiedzę co do funkcjonowania CEEB. Pokaże jak prawidłowo wypełnić deklarację o użytkowanym źródle ciepła i jak ją następnie przesłać do systemu.

Deklaracja CEEB – wymagane informacje

Deklaracja wymaga podania informacji jedynie w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Ponadto trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne.Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi)
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Kto będzie weryfikował dane?

Regulacje przewidują mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy. Kontrola będzie miała miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Brak deklaracji = grzywna

Z czym trzeba się liczyć w przypadku niewywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji? GUNB wyjaśnia, że przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Źródło: GUNB

Czyste Powietrze
[ 27 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Orzeł: To nie koniec zmian w programie Czyste Powietrze

7 października 2020 r., podczas pierwszego dnia III Trendów Energetycznych 202, wystąpił pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze, Bartłomiej Orzeł. Przedstawiciel rządu powiedział o obecnych zmianach w programie oraz zapowiedział dalsze zmiany.

Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze wyraził przekonanie, że tegoroczne Trendy Energetyczne przyniosą szereg ważnych rozwiązań dla polskiej energetyki, również dla programu Czyste Powietrze, który jest dla rządu flagowym projektem modernizacyjnym i nadal pozostaje on priorytetem – podkreślił.

Myślę, że nie musimy się nawzajem przekonywać, że walka z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem w Polsce, jest istotnym problemem nie tylko dużych miast takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław, ale także miast mniejszych. Osoby ubogie energetycznie to społeczności, do których musimy skierować bardzo dużą pomoc. Taki cel od początku został postawiony przed programem Czyste Powietrze, który rozpoczynał go mój poprzednik Piotr Woźny. Dzisiaj kontynuuję jego misję – powiedział Bartłomiej Orzeł.

Priorytet w Krajowym Planie Odbudowy

Przedstawiciel rządu powiedział o dofinansowaniu programu Czyste Powietrze. Jest dziś potrzeba dofinansowania programu Czyste Powietrze ze środków Uniii Europejskiej. 103 mld zł, które planowane są do wydania w perspektywie dziesięcioletniej, będą opierać się przede wszystkim na środkach unijnych. Pełnomocnik poinformował, że program Czyste Powietrze został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy jako priorytet. Wartość projektu opiewa na 8 mld euro.

To są niebagatelne pieniądze, które mogą wzmocnić nasz program, a obok tego będą uzupełniane środkami krajowymi. Wszyscy wiemy, że środki unijne mają ograniczenia, jeżeli chodzi o projekty gazowe. Nie da się ukryć, że to właśnie projekty gazowe, obok pomp ciepła i innych zeroemisyjnych źródeł, będą kluczowe dla rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce – tłumaczył podczas Trendów Energetycznych 2020 Bartłomiej Orzeł.

Pełnomocnik zapowiedział, że planowana jest szeroka kampania edukacyjna i informacyjna. Rząd chce, aby wszyscy Polacy mieli możliwość dowiedzenia się o programie Czyste Powietrze.

Podwyższony poziom

21 października br., po ponad 5 miesiącach od uruchomienia podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze 2.0., został uruchomiony podwyższony poziom. Bartłomiej Orzeł poinformował, że weszły zmiany, które wymagają na gminach wydawanie zaświadczeń o dochodach dla tych osób średniego szczebla, bardziej uboższych, i pozwalają uzyskać podwyższony poziom dofinansowania.

Szacujemy, że nawet kilkadziesiąt procent beneficjentów znajdzie się w grupie osób, które będą uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania. Musimy o tym informować – podkreślił Orzeł.

System bankowy w Czystym Powietrzu

Pełnomocnik poinformował także, że toczą się kolejne prace, związane z włączeniem systemu bankowego do programu Czyste Powietrze. Orzeł tłumaczył, że trzeba szukać “proaktywnych” klientów, którzy pomogą wykorzystać w pełni potencjał Czystego Powietrza, gdyż jest również w ich interesie, żeby dotrzeć z programem Czyste Powietrze do Polaków.

Tutaj widzimy istotną rolę zarówno koncernów energetycznych, jak i banków. Nie da się ukryć, że wielu instalatorów, wiele osób z branży reklamuje oprócz swoich usług także program Czyste Powietrze, za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Jest to wasza praca, którą wkładacie w rozwój programu Czyste Powietrze, wasz wkład w to, że polskie powietrze jest coraz mniej zanieczyszczone. – powiedział Orzeł.

Program prefinansowania dla osób najuboższych

Pełnomocnik poinformował, że rozpoczynają się prace nad programem prefinansowania dla osób najuboższych, które nie są w stanie pozwolić sobie na inwestycje z własnych środków. Orzeł poinformował, że rozmawiał już z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką na ten temat. Rozwiązania są szukane także wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, gdyż jest to też kluczowy resort, który ma odegrać istotną rolę w reformowaniu programu Czyste Powietrze.

Budownictwo wielorodzinne

Rząd szuka rozwiązań dla budownictwa wielorodzinnego. Prace nad reformą Czystego Powietrza toczą się. Pełnomocnik zauważył, że ciągle zmienia się jednak otoczenie społeczne.

Pamiętam swoje początki w Polskim Alarmie Smogowym (PAS). Zastanawialiśmy się z Andrzejem Gułą, jak wpisać polski kocioł na węgiel szóstej klasy do planu Morawieckiego, żeby się tam znalazł, żeby taki kocioł powstał. Dziś widzimy, że absolutnym hitem stają się pompy ciepła – zeroemisyjne źródła ogrzewania, ogrzewnictwa. To otoczenie społeczne też się zmienia i program Czyste Powietrze będzie ewoluował w kolejnych latach wraz z otoczeniem społecznym. Będziemy dostosowywać się do potrzeb, do możliwości Polaków – powiedział Orzeł.

To nie koniec reform programu Czyste Powietrze

Pełnomocnik rządu podkreślił, że z roku na rok potrzeby są coraz wyższe, zwiększają się także dochody Polaków, i są to jedne z wielu czynników, które są brane pod uwagę przy zmianach w programie rządowym. Orzeł zapowiedział, że “to na pewno nie jest koniec reformy i zmian w programie Czyste Powietrze”. Pełnomocnik wyraził przekonanie, że program będzie się zmieniał, będzie coraz efektywniejszy. Wyraził nadzieję, że podczas forum, jakim są Trendy Energetyczne 2020, uda się wypracować rozwiązania ku temu, by nie tylko program był efektywniejszy, ale żeby jakość powietrza stawała się faktem.

Biuro prasowe Trendów Energetycznych 2020

Czyste Powietrze
[ 10 czerwca, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

E-wnioski w Czystym Powietrzu uruchomione!

15 maja 2020 roku została uruchomiona nowa edycja programu Czyste Powietrze, wspierającego walkę ze smogiem i przejście na gospodarkę niskoemisyjną w gospodarstwach domowych. Zgodnie z zapowiedziami, na przełomie maja i czerwca miała zostać uruchomiona internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Właśnie dziś ta platforma została uruchomiona, a wnioskodawcy mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną! E-wnioski są już dostępne w serwisie http://gov.pl

Pięć miesięcy ciężkiej pracy żeby zintegrować rozproszone systemy IT NFOSiGW i WFOSi z profilem zaufanym, ePUAP i http://gov.pl. Warto było. – napisał na swoim twitterze Piotr Woźny

Jak złożyć wniosek do programu?

O procedurze wypełniania wniosku do nowej wersji programu Czyste Powietrze pisaliśmy TUTAJ. Sprawdź szczegóły!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska opracował 9 kroków do złożenia wniosków do programu, bez wychodzenia z domu!

czyste powietrze

9 kroków do dotacji w programie Czyste Powietrze źródło: NFOŚiGW

  1. Wejdź na rządowy portal gov.pl w zakładkę “Nieruchomości i środowisko”, a następnie do opcji “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”
  2. Kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK
  3. Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl
  4. Wybierz sposób logowania
  5. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowaie
  6. Sprawdź wypełniony wniosek
  7. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych
  8. Podpisz wniosek elektonicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
  9. Wyślij dokumenty, czyli wniosek z załącznikami (potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na e-mail)

Teraz dotacja na niskoemisyjne urządzenia i termomodernizację jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki!

Osoby, które nie mają profilu zaufanego i nie mogą złożyć e-wniosków w serwisie http://gov.pl, nadal mogą skorzystać ze ścieżki na Portalach Beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Czyste Powietrze
[ 15 maja, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Rusza Czyste Powietrze 2.0!

Dziś, 15 maja 2020 roku startuje nowa odsłona Programu Czyste Powietrze, której procedury zostały znacznie uproszczone. Jakie zmiany i uproszczenia zostały przewidziane w nowej wersji programu? Przedstawiamy 10 najważniejszych.

1.Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

W dotychczasowej wersji programu Czyste Powietrze funkcjonowało aż 7 grup dochodowych, w których dotacja była uzależniona od dochodu. W nowej wersji są to 2 grupy: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.

Roczny dochód osoby w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta i nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego. W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT jest uwzględniony podział zsumowanego dochodu, a do programu jest brane pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.

W przypadku grupy z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego w gminie.

Na razie z nowego regulaminu programu będą mogły skorzystać osoby z podstawowej puli dofinansowania, gdyż podwyższony poziom wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych.

2.Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Do tej pory czas rozpatrywania wniosków wynosił w teorii 90 dni. W praktyce, niektórzy czekali nawet 300 dni. Dzięki uproszczeniu procedury oraz uruchomieniu elektronicznego kanału składania wniosków, czas ich rozpatrywania może zostać skrócony do 30 dni.

Na skrócenie procedury miały wpływ takie czynniki jak:
– rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych (np. budynków i urządzeń)
-rezygnacja ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów
-składanie oświadczeń zamiast dołączania dokumentów

3.Uproszczenie wniosku o dotację

Formularz wniosku został uproszczony. Nie ma w nim konieczności podawania danych technicznych dotyczących budynku, czy też urządzenia. Zrezygnowano ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów, na rzecz składania oświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie o dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania.

4.Możliwość składania wniosków online

Na przełomie maja i czerwca zostanie uruchomiony elektroniczny kanał składania wniosków – w serwisie gov.pl, za pośrednictwem którego będzie można złożyć e-wniosek.

Cały czas będzie istniała możliwość wypełnienia wniosku przez portal beneficjenta, a następnie przesłania wydrukowanego wniosku z załącznikami do odpowiedniego WFOSiu lub gminy.

5.Włączenie banków do formuły

Jako rekomendacja Banku Światowego i Komisji Europejskiej, od września, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, do Programu Czyste Powietrze zostają wdrożone banki. W banku będzie można starać się o finansowanie uzupełniające i pomostowe.

6.Wzmocnienie współpracy z gminami

W nowej wersji Programu, dużo większy nacisk będzie położony na współpracę z gminami. Jedną z najważniejszych zmian w tym obszarze, jest możliwość połączenia dotacji z programu gminnego i z Czystego Powietrza, na to samo przedsięwzięcie.

7.Integracja z Programem Mój Prąd

Na instalację fotowoltaiczną w starej wersji Programu Czyste Powietrze można było otrzymać jedynie pożyczkę. Nowa wersja to niejako integracja z programem Mój Prąd, bo wnioskodawca może oprócz wymiany źródła ciepła starać się o dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na mikroinstalację PV. Wystarczy jeden wniosek.

8.Poziomy dotacji powiązane z efektem ekologicznym

Im bardziej ekologiczne jest urządzenie, tym większą dotację na nie można uzyskać. Największą dotację można uzyskać na połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i rekuperacją.

9.Dotacja na termomodernizację dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.

Z programu Czyste Powietrze będą mogły skorzystać również te osoby, które już mają efektywne źródło ciepła. Dofinansowanie będą mogły przeznaczyć na realizację zadań związanych z ociepleniem, czy wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Ten punkt oznacza również możliwość powtórnego skorzystania z Programu Czyste Powietrze!

10.Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych a nawet zakończonych

Nowa wersja Programu wprowadziła możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych. Realizację można rozpocząć 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Warunkiem jest to, by wydatki były poniesione po 15 maja 2020 roku.

Jak podkreślił prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 maja 2020 r. w Pałacu Prezydenckim, zostały podjęte zdecydowane działania, zmierzające do likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach. Program Czyste Powietrze to ponad 100 mld zł, które pozwolą na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

Źródła: Webinarium Akademia Czystego Powietrza, gov.pl

Czyste Powietrze
[ 2 sierpnia, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

O koniecznych zmianach w programie Czyste Powietrze od Porozumienia POBE!

POBE przekazało do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych dotyczących zasad działania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag