Piotr Woźny

Prezes zarządu ZE PAK SA

Piotr Woźny – Prezes Zarządu ZE PAK SA.  Z wykształcenia jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995), aplikację sędziowską (1998) i aplikację radcowską (2001).

Od 1 czerwca 2018 r. do 17 stycznia 2019 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie (od 18 stycznia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.) był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Poprzednio pracował na stanowisku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 16 marca 2017 r. pełni także funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Od listopada 2015 r. do marca 2017 r. zajmował stanowisko wiceministra cyfryzacji. Głównymi obszarami jego aktywności były kwestie związane z wsparciem budowy sieci szerokopasmowych na mniej zurbanizowanych terenach Polski oraz z wdrażaniem nauki programowania dla dzieci ze szkół podstawowych. Jest twórcą koncepcji budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która ma połączyć wszystkie szkoły w Polsce.

Wcześniej, w latach 2000-2001, pracował w administracji rządowej na stanowisku wiceministra w Ministerstwie Łączności. Potem na kilkanaście lat powrócił do praktyki prawniczej. Koncentrował się na działaniach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych i sposobie funkcjonowania sektorów regulowanych w Polsce. Zarządzając kancelarią prawniczą, doprowadził do zbudowania i ugruntowania pozycji dwóch zespołów prawników, zajmujących się doradztwem prawnym oraz doradztwem podatkowym.

Brał aktywny udział w wielu inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Uczestniczył w powołaniu kwartalnika „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji”, był redaktorem programowym tego czasopisma do roku 2005.

Dwukrotnie otrzymał tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej” od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland za wkład na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce.